دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان
بیمارستان شهید آیت الله مدنی خرم آباد

درمانگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید

جزئیات نوبت انتخاب شده‌ی شما بدین شرح است:اطلاعات خود را برای ثبت نوبت وارد کنید: